Skip to content
Leveringsvoorwaarden van Topkantoor Repro Creatief BV

Leveringsvoorwaarden

Alle prijzen in de webwinkel zijn inclusief B.T.W.

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

I. ALGEMEEN:

 1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, verder hieronder te noemen
 2. "de voorwaarden" liggen ten grondslag aan de tussen "Topkantoor Repro Creatief BV" en “de afnemer” gesloten overeenkomst waarbij geldt: de Besloten Vennootschap Topkantoor Repro Creatief B.V., gevestigd te Bussum aan de Huizerweg 26A, inschrijfnummer KvK 72010991,  hierna te noemen: “Topkantoor “ en als "de afnemer” iedere contractant met Topkantoor Repro Creatief.
 3. Algemene voorwaarden van de afnemer of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor Topkantoor niet bindend, ook niet indien door de afnemer hiernaar is verwezen en Topkantoor deze verwijzingen niet schriftelijk heeft afgewezen.
 4. Indien een afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van Topkantoor heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders, ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door Topkantoor.
 5. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.
 6. Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Topkantoor alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 7. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
 8. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de afnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.
 9. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen niet van toepassing zijn.
 10. De afnemer, die één van zijn werknemers of een derde mondelinge of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Topkantoor te kopen en af te halen, dient Topkantoor schriftelijk mee te delen, indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de afnemer aansprakelijk voor schade welke voor Topkantoor mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven, die namens de afnemer tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet meer gerechtigd was.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN:

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in een aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld, bindt deze slechts, wanneer de aanvaarding binnen de gestelde termijn bij Topkantoor in het bezit is gekomen.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief de BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 3. Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van de afsluiting geldende prijzen.
 4. Indien zich na het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en voor de definitieve oplevering prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt Topkantoor zich het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer door te berekenen.
 5. In het geval dat de prijswijziging een groter verschil betekent dan 5% van het factuurbedrag, heeft de afnemer het recht de order te wijzigen.
 6. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig door Topkantoor bekend gemaakt.
 7. Alle in folders en documentatie genoemde prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens met betrekking tot de door Topkantoor te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als bij benadering tenzij schriftelijk door Topkantoor het tegendeel is bevestigd.
 8. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht om de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding voor die afwijking te verlangen.

 

3. LEVERING:

 1. De plaats van de aflevering van goederen is in de regel het magazijn van Topkantoor in de betreffende vestigingsplaats.
 2. Wanneer goederen bij Topkantoor zouden worden afgehaald, staan deze na het passeren van de afgesproken leverdatum voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
 3. Indien is overeengekomen, dat de goederen door Topkantoor in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico van de afnemer. In dit geval geldt de toezending van de factuur als levering en kennisgeving van opslag.
 4. Aan de leveringsplicht heeft Topkantoor in het geval van niet afnemen voldaan, indien zij de afnemer per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van het feit, dat de goederen tot zijn beschikking staan. Hierna heeft Topkantoor het recht om betaling te vorderen voordat wordt afgeleverd. Indien de goederen niet alsnog binnen 10 dagen na het aangetekende schrijven zijn afgehaald, heeft Topkantoor het recht om de order als geannuleerd te beschouwen.
 5. De goederen worden vervoerd op een wijze door Topkantoor te bepalen.
 6. Topkantoor leeft in de mate van mogelijkheid de door haar opgegeven leveringstermijnen na. In geen geval kan vertraging in de levering enige sanctie tot gevolg hebben , noch ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding.
 7. In geval de order achteraf door de afnemer wordt gewijzigd, is Topkantoor niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen en bevestigde leveringstermijn.
 8. In geval van overmacht heeft Topkantoor de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst na minimaal 6 weken gerekend vanaf de orderdatum, ontbonden te verklaren.
 9. Topkantoor heeft het recht om de verkochte goederen in gedeelten te leveren, tenzij complete levering schriftelijk is overeengekomen. Indien in gedeelten wordt geleverd, wordt ieder gedeelte als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 10. De goederen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op het moment dat de goederen door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen.

 

4. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST:

 1. Gebeurtenissen die de basis van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk veranderen, zij het aan de zijde van de afnemer, aan de zijde van Topkantoor of van de toeleverancier aan Topkantoor geven Topkantoor het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te veranderen of aan de nieuwe omstandigheden aan te passen zonder dat hieruit een vordering voor schadevergoeding kan voortvloeien.
 2. Indien de afnemer een bestelling van goederen welke uit voorraad door Topkantoor zijn geleverd, binnen 8 (acht) dagen na aankoop annuleert onder schriftelijke vermelding van de reden, is hij geen kosten verschuldigd. Voor zover direct bij aankoop levering heeft plaats gevonden, dient het gekochte ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd.
 3. Een bestelling van goederen welke door Topkantoor niet uit voorraad zijn geleverd maar geheel of gedeeltelijk bij derden zijn besteld en/of inmiddels aan Topkantoor zijn geleverd, kunnen slechts geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd indien de toeleverancier van Topkantoor instemt met annulering/retournering.
 4. Bij de mogelijkheid van (gedeeltelijke) annulering is de afnemer gehouden tot betaling van redelijke voor de uitvoering gemaakte kosten.
 5. Behoudens het in artikel 4.2. gestelde, is annulering door de afnemer niet mogelijk. Indien de afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 75% van het door de afnemer bij afname te betalen bedrag, dan wel over het verschil tussen het uiteindelijk betaalde bedrag en het bedrag bij volledige afname.
 6. Indien de afnemer in gebreke is met het gestelde onder paragraaf 5 en voorts indien de afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard, surséan­ce van betaling mocht aanvragen of verkrijgen, onder curatele mocht worden gesteld, mocht overlijden, tot liquidatie of verkoop van zijn zaak mocht overgaan en veder in geval er beslag op alle of op een gedeelte van de goederen van de afnemer mocht worden gelegd, is Topkantoor door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, om de goederen van de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen of te doen weghalen zonder dat voor het betreden van de desbetreffende plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn en heeft Topkantoor het recht om zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onder voorbehoud tot schadevergoeding door een dergelijke aan afnemer te wijten ontbinding.
 7. Behoudens het gestelde in de onderhavige voorwaarden, kan de overeenkomst uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 8. Indien Topkantoor op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de afnemer de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Topkantoor nog niet is uitgevoerd.

5. BETALINGEN:

 1. De betalingen van de door Topkantoor te leveren goederen dient te geschieden netto contant bij aflevering of, na overleg op rekening.
 2. Indien Topkantoor in afwijking van artikel 5.1. de te leveren goederen op een later tijdstip in rekening brengt, dient de betaling te geschieden bin­nen veertien dagen na de datum waarop de door de afnemer te ontvangen factuur is gesteld.
 3. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer zonder verdere aanmaning in gebreke. Topkantoor is dan gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf de vervaldag op grond van lid 3.2.
 4. Voorts dienen door de afnemer bij niet tijdige betaling aan Topkantoor vergoed te worden eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met minimum € 100,--. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Topkantoor voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.
 5. Bedragen die Topkantoor vóór een ontbinding op grond van het bepaalde in paragraaf 5 heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Topkantoor tot volledige voldoening van al hetgeen Topkantoor, uit welken hoofde dan ook, van de afnemer te vorderen heeft, ongeacht of zij reeds feitelijk aan de afnemer ter hand zijn gesteld.
 2. Goederen, die ingevolge reparatie-opdracht worden vervangen, worden of blijven daar-door eigendom van Topkantoor tot volledige voldoening van al hetgeen Topkantoor van de afnemer te vorderen heeft.
 3. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is de afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Topkantoor. De afnemer is verplicht Topkantoor onmiddellijk te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 4. Zolang afgeleverde goederen niet het eigendom van afnemer zijn geworden, is hij verplicht de goederen voor zijn rekening ten behoeve van Topkantoor te verzekeren.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling van enige geldsom aan Topkantoor, is Topkantoor gerechtigd om alle onbetaalde goederen, voor zover deze reeds zijn geleverd, terug te halen. De afnemer machtigt Topkantoor om alle onbetaalde goederen op kosten van de afnemer weer in haar bezit te brengen. De afnemer verplicht zich om hiertoe zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer na sommatie zijn medewerking onthoudt, verbeurt hij een onmiddellijk ten behoeve van Topkantoor verschuldigde boete van 500 (vijfhonderd) euro per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Topkantoor om volledige schadevergoeding te eisen.

7. RECLAMES:

 1. Uitsluitend goederen welke uit voorraad door Topkantoor zijn geleverd, kunnen door de afnemer, mits ongebruikt en in de originele verpakking, binnen 8 dagen aan Topkantoor worden geretourneerd.
 2. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient Topkantoor binnen 3 dagen na aflevering van de goederen de afleveringspapieren terug te zenden onder opgave van manco of surplus.
 3. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen bij Topkantoor binnen 8 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De afnemer dient Topkantoor in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de afnemer van het hier boven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de afnemer dienaangaande.
 4. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur, die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen of die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, zijn geen reden tot reclame.

8. GARANTIE:

 1. Topkantoor garandeert de goede werking van de door haar geleverde goederen slechts voor zover deze door haar leveranciers aan haar wordt gegarandeerd en overeenkomstig de op die aan haar gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen conform de door Topkantoor verstrekte garantiebewijzen.
 2. Indien de afnemer gedurende een garantietermijn, zonder schriftelijke toestemming van Topkantoor, herstel of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, vervalt bovenvermelde garantieverplichting.
 3. De garantie geldt uitsluitend die goederen die door de daartoe door de gerechtigde gebruiker in overeenstemming met de geldende voorschriften en de geldende standaarden zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn geleverd.
 4. De beoordeling of onderdelen of producten voor vervanging in aanmerking komen, berust bij uitsluiting bij Topkantoor, terwijl ontbinding uit dien hoofde is uitgesloten.
 5. Reparatiewerkzaamheden worden door Topkantoor slechts gegarandeerd inzien zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk tot garantie heeft verklaard.
 6. De garantietermijn is niet opschortbaar en de garantie geldt uitsluitend voor de afnemer.

9. OVERMACHT

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en niet aan een tekortkoming van één der partijen te wijten is en indien voorts voorzienbaar is dat de vertraging langer dan zes weken zal duren, dan zal ieder der partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen zonder dat aan de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
 2. In geval van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, heeft Topkantoor het recht tot afrekening van het deel van de koopsom op grond van de reeds verrichtte arbeid, geleverde materialen en overige gemaakte kosten.
 3. Als omstandigheid in het eerste lid geldt iedere gebeurtenis of omstandigheid, ook die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming bemoeilijkt of onmogelijk maakt dan wel bedrijfseconomisch voor Topkantoor zo bezwaarlijk wordt, dat verdere uitvoering van de werkzaamheden door Topkantoor in redelijkheid niet meer verlangd kan worden.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE:

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is Topkantoor slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Topkantoor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade of schade wegens door Topkantoor gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die door Topkantoor moet worden betaald, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die overeenkomst door Topkantoor aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen.
 4. In geval van een onrechtmatige daad van Topkantoor of van zijn werknemers of ondergeschikten, waarvoor Topkantoor rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Topkantoor slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 5. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan dat de verzekeraar van Topkantoor dekt onder de polisvoorwaarden van de door Topkantoor met deze verzekeraar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 6. Aansprakelijkheid van Topkantoor voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Topkantoor heeft gemeld.
 8. De afnemer vrijwaart Topkantoor voor alle schade die Topkantoor mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Topkantoor geleverde goederen of diensten.

11. SLOTBEPALINGEN:

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Topkantoor waar de overeenkomst tussen partijen is gesloten tenzij de afnemer binnen een maand nadat hij door Topkantoor in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Topkantoor om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.
 2. Op een met Topkantoor gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


BTW nr. NL8589.42.446.B01